neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Pravidlá na Aukupro.sk

5. Pravidla používania internetového portálu www.aukupro.sk /aukcie, kúpa, predaj, obchod/

 

5.1 Hlavným cieľom internetového portálu aukupro.sk je nájsť kupujúceho ochotného zaplatiť najvyššiu cenu za tovar ponúkaný predávajúcim v aukciách, alebo zakúpiť tovar, službu, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.2  Aukcie a ponuky sú verejné a môžu sa ich zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnené uzatvárať kúpne zmluvy s výnimkou osôb, ktorým  bola dočasne či trvale zakázaná účasť  zo strany prevádzkovateľa.

5.3 Zapojiť sa do aukcie nesmie byť osoba, užívateľ , predajca a iná osoba poverená predajcom za účelom vydražiť tovar, službu pre predajcu, alebo za účelom fiktívneho prihadzovania a tým navýšovanie ceny ponúkaného tovaru a služieb.

5.4 V prípade nedodržania podmienok v zmysle bodov 4.1 a 4.2 týchto Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený prebiehajúcu aukciu zrušiť.

5.5 Ponuky a aukcie na aukupro.sk sú špecifikované predávajúcim, ktorí uvedú presné označenie predmetu, prípadne i jeho príslušenstva, určia cenu a dobu /lehotu, čas/ trvania ponuky a zaradia ponuku do správnej kategórie.

V prípade zlého zaradenie predmetu ponuky do kategórie má prevádzkovateľ takúto ponuku právo presunúť do správnej kategórie.

V prípade aukcii minimálna vyvolávacia cena tovaru nesmie predstavovať menej ako

1 euro cent. Ponuky v aukciách získa – vydraží ten Užívateľ, ktorý počas stanovenej doby trvania aukcie ponúkne najvyššiu cenu a splní prípadne ďalšie podmienky uvedené v návrhu.

Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za to, že predmet, alebo služba v jeho ponuke spĺňa právne i kvalitatívne predpoklady a že údaje uvedené o ňom sú pravdivé.

5.6 Prihodenie v aukciách je záväzné. V prípade omylu zašle užívateľ neodkladne prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie prihodenia prostredníctvom formulára. O konečnom

zrušení prihodenia rozhodne potvrdeným súhlasom predávajúci.

5.7 V prípade, že kupujúci a predajca sa dohodnú na zrušení najvyššieho prihodenia, stáva sa automaticky najvyšší prihadzujúci užívateľ, ktorý mal pred zrušením prihodenia druhu najvyššiu ponuku.

5.8 Právo na kúpu vzniká tomu užívateľovi, ktorý uskutočnil najvyššiu ponuku, na základe ktorej mu bolo toto právo dané v zmysle týchto Obchodných podmienok. Toto právo vzniká

okamihom ukončenia aukcie. Kupujúci, ktorý v aukcii prihodil najvyššiu cenu, alebo zakúpil tovar, či službu formou Kúp teraz sa stáva Výhercom a vzniká mu povinnosť od predávajúceho tovar, službu odkúpiť za dohodnutých a vopred stanovených podmienok.

Predávajúci je povinný víťazovi tovar za vydraženú cenu predať. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar skôr, ako je zaplatená kúpna cena v prípade ak neboli v ponuke zvolené aj iné alternatívy platby.

5.9 Po skončení ponuky sú obe strany informované e-mailom o výsledku, v ktorom sú informácie potrebné  k ich identifikácií a uzatvorení transakcie medzi nimi.

5.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke pravo okamihom predania tovaru. S prechodnom vlastníckeho pravá k predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho aj práva a povinnosti spojené s vlastníctvom predmetu kúpy.

5.11 Predávajúci môže ponúkať tovar za presne definovanú cenu tak, že jej urči vyvolávaciu cenu,  alebo cenu označenú „Kúp teraz“. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená s tým užívateľom, ktorý ako prvý prijme návrh „Kúp teraz“,    bez ohľadu na inak určenú dobu trvania aukcie pre konkrétnu ponuku. Prijatím návrhu označeného „Kúp teraz“ Užívateľom ponuka automaticky končí. Predávajúci a Vydražiteľ /Kupca/ sú zaviazaní sa kontaktovať najneskôr do 7 dní od skončenia ponuky t.j. od času označenia, zaslania návrhu „Kúp teraz“ a tým aj vzniku kúpnej zmluvy. V prípade ak kupujúci nekontaktuje predávajúceho do 7 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy, je Predávajúci opravený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Primerane sa použijú ustanovenie Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

5.12 Užívateľ si môže použiť aj formu draženia: „automatické prihadzovanie“, ktoré mu umožňuje zadať maximálnu čiastku, ktorú je ochotný za predmet zaplatiť a systém bude za neho v jeho neprítomnosti automaticky prihadzovať, a to tak, aby prihodenia boli čo najmenšie / Výška min. prihodenia sa mení, rastúcou cenou predmetu dražby / ale pritom stále vyššie než ponuky ostatných užívateľov. Ak cena maximálnej čiastky dosiahne maximálnu sumu zvolenú užívateľom, bude užívateľ ihneď na túto skutočnosť upozornení prevádzkovateľom formou e-mailu.

5.13 Aukcie portálu www.aukupro.sk nie sú dražbou v zmysle zákona číslo  527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.


Aukupro s.r.o.
Karola Kmeťku 1/16, 010 08 Žilina
Slovenská republika

 

E-mail: info@aukupro.sk    Web: http://www.aukupro.sk

IČO: 47 146 672                Nie sme platci DPH
Zapísaná do OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.59106/L

Číslo účtu: 2600427592/8330 (Fio banka a.s.)
IBAN: SK2283300000002600427592

BIC: FIOZSKBAXXX 

0.00
Vážení priatelia,oznamujem Vám že od dnešného dňa nebude fungovať automatické zverejňovanie inzerátov. Musíte to robiť sami. Je to z dôvodu vážnej choroby kedy nebudem ako administrátor dostupný tri mesiace. Všetkým sa ospravedlňujem.