neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Obchodné podmienky internetového portálu www.aukupro.sk

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Nasledujúce podmienky upravujú podmienky používania internetového aukčno-predajného portálu www.aukupro.sk  tretími osobami. Prevádzkovateľom internetového portálu www.aukupro.sk(ďalej len "aukupro“) je spoločnosť Aukupro s.r.o., (ďalej len "prevádzkovateľ"). 

Aukupro s.r.o.
Karola Kmeťku 1/16, 010 08 Žilina
Slovenská republika

 

E-mail: info@aukupro.sk    Web: http://www.aukupro.sk

IČO: 47 146 672                Nie sme platci DPH
Zapísaná do OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.59106/L

Číslo účtu: 2600427592/8330 (Fio banka a.s.)
IBAN: SK2283300000002600427592
BIC: FIOZSKBAXXX


Internetový aukčno-predajný systém aukupro je automatizovaný systém aukčných ponúk a predaja tovarov a služieb formou aukcii a priameho predaja. Cieľom je ponúknuť  konečnému záujemcovi, čo najbohatšiu ponuku tovarov a služieb, na jednom mieste.

Elektronické aukcie nie sú dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách v platnom znení.

Aukcie zakladá predávajúci. Určuje vyvolávaciu cenu a termín ukončenia aukcie.

 

1.2 Prevádzka internetového aukupro systému sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré zakladajú  právne vzťahy medzi aukupro a každou osobou, ktorá je kupujúcim alebo  predávajúcim / ďalej len „ Užívatelia „ / tovaru a služieb ponúkaných prostredníctvom  internetového systému aukupro. Všetky informácie na tomto portály majú iba informačný charakter, nie zaväzujúci, alebo odporúčajúci.  Aukupro poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony. Užívatelia vystupujú v postavení predávajúcich alebo kupujúcich. Pokiaľ nie je vyslovene v texte týchto všeobecných obchodných podmienok uvedené inak, rozumie sa užívateľom tak predávajúci ako aj kupujúci.

1.3  Aukupro poskytuje užívateľom portálu virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uzatvárať vzájomné obchody. Virtuálny priestor pre užívateľov je vytváraný softvérovo, programami, ktoré bežne fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany aukupro. Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľom kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod či legálnosť predávaného tovaru a služieb, ani za jeho upotrebiteľnosť na účel, na ktorý je určený. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zodpovednosť za dodanie, odobratie a zaplatenie tovaru je plne na predávajúcom a kupujúcom. Prípadné reklamácie zakúpeného tovaru prostredníctvom servera nie je možné uplatňovať u prevádzkovateľa, ale výhradne u predávajúceho.

Predmetom vzťahu medzi aukupro a užívateľom je teda poskytnutie virtuálneho, obchodného priestoru a súvisiacich služieb ostatným užívateľom. Aukupro nemá možnosť obsah vzťahov medzi užívateľmi ovplyvniť a nie je z obchodov iným spôsobom zaviazaná.

Aukupro neručí za obsah a pravdivosť informácií uvedených a zverejnených jednotlivými užívateľmi. Aukupro nemá povinnosť kontrolovať ponúkaný tovar/služby a informácie, ktoré o tomto tovare/službe predávajúci uvádza. Avšak po zistení, alebo upozornení užívateľmi na

nevhodnú, alebo zakázanú ponuku, môže aukupro takéto ponuky odstrániť popr. zablokovať účet užívateľovi.

1.4 Prevádzkovateľ vydáva tieto Obchodné podmienky v súlade s ustanovením  § 273 zákona č. 513/1991 Zb,,  Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy  o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a právnickými, fyzickými osobami, ktoré využívajú  služby prevádzkovateľa v súlade so Zmluvou a vzťahujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Zmluvný vzťah začína dňom zaregistrovania a potvrdeným súhlasom s podmienkami prevádzkovateľa.

 

2. Prevádzkovateľ / Zodpovednosť prevádzkovateľa

 

2.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu servera a jeho ktorejkoľvek časti a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého ukončenia registrácie užívateľom, ktorí budú porušovať podmienky tohto portálu.

2.2 Všetky služby poskytované registrovaným užívateľom môžu byť využívané iba pre zákonné účely. Každý z užívateľov zodpovedá za údaje, ktoré vkladá na server (príspevky, inzeráty, fotografie, kontaktné údaje). Prenos, uchovávanie alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaný.

2.3 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s týmto ustanovením voči registrovaným užívateľom a ani tretím zúčastneným stranám. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody priame alebo nepriame (vrátane škôd, ktoré sú dôsledkom straty ziskov alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním tohto servera, alebo neschopnosťou užívania tohto servera,  a iného internetového servera, na ktorý smerujú odkazy z portálu aukupro, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol prevádzkovateľ na možnosť vzniku týchto škôd upozornený.

2.4 Užívanie servera je len na vlastné riziko a zodpovednosť. Aukupro nezodpovedá ani neručí za akúkoľvek časť či obsah informácií uvedených vo forme ponúk, reklám, alebo inzercie, alebo iných zverejnení na internetovom portáli tretími osobami.

2.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť či legálnosť tovaru alebo služieb ponúkaných a predávaných v aukciách, alebo vo forme priameho predaja.

2.6  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, či predajca má, alebo nemá oprávnenie alebo schopnosť ponúkať tovar a služby v aukcii, či priamom predaji. Podobne nenesie zodpovednosť za to, či kupujúci, ktorý prihodí na predmet aukcie, je alebo nie je schopný zaplatiť predajcovi prihodenú cenu, alebo či konečnú cenu zaplatí. Prevádzkovateľ sa snaží v rozsahu svojej pôsobnosti overovať údaje o tovare a užívateľoch a uskutočňovať potrebné kroky za účelom obmedzenia nezákonného jednania a porušovania Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za správnosť identifikačných údajov Užívateľa, okrem overených.

2.7 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené tým, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to z akéhokoľvek dôvodu.

V prípade, že nedošlo k uzavretiu kúpy, či predaja, bude zo strany prevádzkovateľa, po zistení

podrobnosti užívateľovi, ako predajcovi vrátená provízia z predaja.

2.8 Prevádzkovateľ poskytuje len virtuálne prostredie a služby bez akéhokoľvek nároku užívateľov voči prevádzkovateľovi z vád vydraženého, či zakúpeného tovaru. Všetky vyslovené či zamlčané predpokladané záruky zo strany Prevádzkovateľa sú týmto vylúčené. Všetky reklamácie a záruky si riešia a uplatňujú kupujúci u predávajúcich.

2.9 Aukupro nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času s časom aukcií a ponúk.

2.10 Údaje o užívateľoch sú chránené až kým nedôjde k uzavretiu kúpy predmetu, či služby.

Vtedy dôjde k zverejneniu údajov, medzi užívateľmi, predajcom na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

2.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aukcie a ponuky kedykoľvek ukončiť, zablokovať ponúkaný tovar či užívateľov z portálu, odoprieť užívateľovi prístup na portál a to najmä z dôvodu poškodzovania dobrého mena portálu, iného užívateľa alebo porušenia niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok. Tiež v prípade nesprávneho zaradenia ponuky

v tovarovej kategórii môže ponuky presunúť. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prerušením registrácie užívateľa. Aukupro si necháva právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by prevádzkovateľ považoval za urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný, vrátane komentárov.

2.12 V prípade podozrenia z predaja falzifikátov, môže prevádzkovateľ vstúpiť do sporu medzi užívateľmi, alebo osloviť len samotného užívateľa a požadovať od predajcu doklad o nadobudnutí veci, zaslanie fotodokumentácie na preukázanie originálnosti. V opačnom prípade, ak predajca nepreukáže originalitu môže byť takáto ponuka odstránená. Pri opakovaných porušeniach má prevádzkovateľ právo zablokovať účet takémuto užívateľovi.

2.13 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blokácie účtov, alebo konkrétnych ponúk najmä z dôvodov:

- neuhradenia záväzkov voči prevádzkovateľovi,

- poškodzovanie dobrého mena portálu iným spôsobom,

- porušovanie pravidiel portálu,

- ponukou zakázaných produktov,

- v aukciách pri fiktívnom zvyšovaní ceny,

- ponukách predaja mimo aukupro,

- upozorňovaní, že draženú vec je možné získať na inom mieste lacnejšie, alebo  

   výhodnejšie,

- ponúkanie reklám vo forme odkazu na stránky, produkty, ponuky práce, vkladať fiktívne aukcie, aukcie, ktoré neponúkajú konkrétnu vec, žiadosti o pomoc a podobne zamerané aukcie.

- uvedenie nepravdivých identifikačných údajov, alebo sa registračné údaje stali v priebehu trvania zmluvy o užívaní nepravdivými,  alebo neúplnými a užívateľ ich bez zbytočného odkladu neopravil alebo nedoplnil,

- ak užívateľ dostal opakovane negatívne hodnotenia a zablokovanie je potrebné pre ochranu oprávnených záujmov ostatných užívateľov,

- používanie identifikačných prihlasovacích údajov iných užívateľov za účelom fiktívneho zvyšovania ceny /napr. prihlásenie z jedného PC a pod./

- porušovania práv tretích strán prostredníctvom portálu aukupro,

- porušovania povinnosti vyplývajúcich z obchodných podmienok,  alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

- zneužívanie poskytovaných služieb prevádzkovateľom akýmkoľvek spôsobom

- ponuky, informácie, príkazy sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami

- predávajúcim ponúkaný tovar je vecou vylúčenou z obchodovania alebo vecou, ktorej predaj napĺňa skutkovú podstatu trestného činu

- ak nemá užívateľ plnú spôsobilosť na právne úkony

- v prípade preukázania fiktívnych ponúk

2.14 Prevádzkovateľ bude marketingovo podporovať ponuky užívateľov formou reklám

na svojich webových stránkach, hlavný banner, reklamou cez médiá, google, etarget a pod.

2.15 Cenník služieb

Nakupovanie, registrácia, účasť na aukciách je Zadarmo.

Z úspešného predaja a topovania ponúk si Aukupro účtuje províziu. Provízie a stav účtu si užívateľ môže zistiť v histórii na svojom Aukupro účte. Provízie z predaja a propagácie sú pripisované na užívateľský účet okamžite po vystavení ponuky, či predaji. Ak bola provízia z predaja pripísaná na účet užívateľa a napriek tomu obchod nebol úspešne dokončený, má užívateľ nárok na vrátenie provízie. Požiadať o vrátenie provízie musí predajca vykonať do 45 dní od dátumu predaja. Prevádzkovateľ overí oprávnenosť požiadavky na vrátenie provízie a rozhodne do 7 dní o vrátení či nevrátení provízie. V prípade vrátenia provízie, bude čiastka pripísaná na Aukupro účet predajcu.  

Výnimku, kde provízia nebude účtovaná tvoria len ponuky v kategórii Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy. Pri týchto kategóriách sa platí poplatok za vystavenie ponuky podľa samostatného cenníka.

V prípade ak ponúkaný tovar, alebo služba nie je predaný – vydražený úspešne, Aukupro.sk si neúčtuje žiadnu províziu, nárok na províziu nevzniká.

Užívatelia, ktorí vystavujú väčší počet položiek môžu mať po dohode z prevádzkovateľom individuálny cenník.

Provízia je zaokrúhľovaná smerom nahor na 1 desatinné miesto.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky provízii a poplatkov. O zmenách vopred informuje užívateľov.

2.16 Tabuľky a cenníky provízii

2.16.1 Tabuľka č.1výpočet provízii vo všetkých kategóriách s výnimkou► ponúk v kategórii Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy/ Cestovanie, pobyty/ Aukupro - Zľavomat

Tabuľka č.1

Predajná cena/ks

Provízia

Do100€           

4%

101€ až   500€ 

4€   + 3% zo sumy nad   100€

501€ až 1000€ 

16€ + 2% zo sumy nad   500€

Viac ako 1000€   

26€ + 1% zo sumy nad 1000€

 

2.16.2 Tabuľka č.2 Poplatky za vystavenie ponúk v kategórii:

 Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy/ Cestovanie, pobyty/ Aukupro - Zľavomat

Tabuľka č.2

Kategória

Poplatok za vystavenie

Automobily

1,6€

Motorky

1,6€

Pracovné a poľnohospodárske stroje

1,6€

Vystavenie väčšieho počtu ponúk

Individuálna dohoda

Cestovanie, pobyty*

1,6€

Reality

1,6€

Reklama*

1,6€

Inzercia*

1,6€

E-shopy*

5€

* Vystavenie na ½ rok, alebo rok cena dohodou.

 

2.16.3  Tabuľka č. 3 Poplatky za propagáciu – topovanie aukcii a ponúk.

Pri vkladaní ponúk ma užívateľ možnosť svoju ponuku odlíšiť, zviditeľniť od ostatných.

Tiež za príplatok má možnosť vystaviť ponuku na dlhší čas, ako 10 dní. Vystavenie ponúk do 10 dní je zdarma.

Tabuľka č. 3

Propagácia ponúk a aukcii

Poplatok

Dĺžka ponuky - aukcie 3,5,7,10 dní

0€

Dĺžka ponuky - aukcie 14 dní

0,02€

Dĺžka ponuky - aukcie 21 dní

0,10€

Dĺžka ponuky - aukcie 28 dní

0,20€

Vystavenie ponuky na ¼ roka

0,50€

Vystavenie ponuky na ½ roka

1,00€

Vystavenie ponuky na 1 rok

2,00€

Orámovanie – Zvýraznenie ponuky v rámiku

0,10€

Ponuka – aukcia bude v zozname ponúk farebne zvýraznená

0,30€

Prvý a druhý obrázok

0€

Tretí a každý ďalší obrázok

0,01€

Topovanie ponuky - aukcie. Strana danej kategórie

0,30€

Topovanie ponuky - aukcie. Hlavná kategória

0,60€

Topovanie ponuky - aukcie. Titulná strana Aukupro - Aukupro odporúča

2,20€

Topovanie ponuky - aukcie. Titulná strana Aukupro – Hlavný banner

10,0€

Poplatok za získanie štatútu Overený užívateľ*

1,50€

* Poplatok za získanie štatútu Overený je jedno rázový na celú dobu registrácie.

   Predstavuje náklady na poštovné t.j. zaslanie aktivačného kódu.

 

3. Užívatelia

 

3.1 Užívateľ sa zaväzuje pri registrácii vyplniť v registračnom formulári úplné a pravdivé nasledujúce identifikačné údaje: v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, užívateľské meno nick,  pohlavie, adresu trvalého bydliska (miesto podnikania) sídla fyzickej osoby – podnikateľa (skutočnú adresu, nie P. O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, užívateľské meno nick a heslo, poprípade tiež identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH. V prípade právnickej osoby budú zadané tieto identifikačné údaje: obchodná firma ( názov právnickej osoby, adresa sídla / miesto podnikania právnickej osoby ( skutočná adresa, nie P.O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej jednať za spoločnosť, užívateľské meno a heslo, identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH.

V prípade zmeny údajov je užívateľ povinný  bez zbytočného odkladu tieto zmeny vykonať v nastaveniach účtu užívateľa, alebo upraviť, zmeniť akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť užívateľa plniť záväzky zo Zmluvy. Užívateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. V prípade porušenia informačných povinnosti zodpovedá užívateľ za škodu tým spôsobenú podľa všeobecných záväzných právnych predpisov.

Aukupro nie je povinné kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.

Platnou registráciou užívateľ uzatvára s prevádzkovateľom Zmluvu a následne aukupro

zriadi užívateľovi užívateľský účet, ktorý umožní užívateľovi používať webovú stránku a ďalšie služby Prevádzkovateľa. Cez užívateľský účet je možné vytvárať nové ponuky, sledovať stav aukcií, aktuálnu cenu, najvyššieho prihadzujúceho a štatisticky návštev aukcie. Užívateľský účet je neprevoditeľný na tretiu osobu. Pokiaľ je uskutočnený úkon z užívateľského účtu, platí, že úkon uskutočnil Užívateľ. Užívateľ je oprávnený vlastniť viac než jeden užívateľský účet, pokiaľ patrí medzi dôveryhodných a overených užívateľov.

3.2 Pokiaľ užívateľ uvedie o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad.

Užívateľ je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom svojho e-mailu a hesla. Pri každej ponuke sa zobrazuje len jeho nick.

Užívateľ súhlasí s tým, že všetky oznámenia mu budú posielané prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá za následky spojené s nedoručeným oznámení na e-mailovú adresu uvedenú užívateľom z dôvodu, že taká adresa nie je v prevádzke, nie je užívateľom používaná alebo si užívateľ  oznámenia neprečítal.

Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme Aukupro pod jeho registračným menom  vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

3.3 Užívatelia sa povinný s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Aukupro nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami. Prevod už registrované účtu na iného užívateľa je zakázaný.

Pri registrácií si užívateľ zadá svoju e-mailovú adresu užívateľské meno nick a heslo.

Adresu a meno je potrebné zadávať aj s diakritikou. Potvrdením registrácie vyjadruje užívateľ súhlas s podmienkami aukupro.sk.

 Užívateľské meno nick sa nesmie skladať z e-mailovej alebo webovej adresy, nesmie porušovať práva tretích osôb,  najmä práv na ochranu mena, firmy alebo práva k ochrannej známke a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ je povinný udržať svoje heslo v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám.

Registrácia na aukupro je zdarma.

 

3.4 Užívatelia oprávnení k registrácii sú len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená a právnické osoby, na ktorých majetok nebol vyhlásený konkurz, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ktoré nie sú v likvidácií. Registráciu právnickej osoby môže uskutočniť iba osoba oprávnená vystupovať a konať  v jej mene.

V prípade, že užívateľ je maloletý, berie na vedomie, že ním vykonaný úkon sa považuje za primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku a je ním viazaný rovnako ako ostatní užívatelia.

3.5 Užívatelia - kupujúci berú na vedomie, že predávajúci majú k dispozícii základné osobné údaje o užívateľovi, pokiaľ sa užívateľ - kupujúci zúčastnil v predaji organizovanom predávajúcim.

3.6 Užívatelia majú prístup k svojím údajom a môžu ich na webových stránkach Prevádzkovateľa zmeniť. Užívatelia sú taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o ich odstránenie zo systému.

3.7 Hodnotenie užívateľov.

Aukčný portál, ako systém zaznamenáva informácie o predávajúcich a kupujúcich, uskutočnených obchodoch a obchodných partneroch. Na základe uskutočnenej obchodnej

transakcie udeľujú zúčastnené strany komentáre a hodnotenie transakcie, resp. hodnotenie

predajcu a kupujúceho. Je to vyjadrenie názoru na partnera v konkrétnej transakcii. Hodnotenie zároveň informuje potenciálnych záujemcov o hodnovernosti, spoľahlivosti užívateľov, či už ako predajcov, alebo kupujúcich.

Takto Získané informácie z hodnotení aukupro.sk využíva, len pre tento účel.

Užívateľ súhlasí, že informácie z bodu 3.7 sa budú v systéme zobrazovať verejne viditeľne

pre všetkých užívateľov pri jeho užívateľskom mene – nicku a to vo forme čísla, kde číslo zobrazuje počet pozitívnych komentárov. Napr.: aukupro(685).

Komentár môže byť:

Pozitívny  - za každý pozitívny komentár +1

Negatívny - nemení sa počet

Neutrálny – za každý negatívny komentár -1

3.8 Užívatelia môžu mať nasledovný štatút:

Overený -  Užívateľ má overenú adresu, cez aukupro.sk. Pri registrácii označí užívateľ, že má záujem o štatút Overený. Poštou mu bude zaslaný list s aktivačným kódom a pokynmi. Po zadaní aktivačného kódu získa užívateľ štatút Overený. Poplatok za túto službu je 1,5€.

Overený užívateľ je od neoverených graficky odlíšený značkou  pred nickom napr.:

   aukupro(685) , /    = štatút overený, aukupro = nick – užívateľské meno, (685) = počet pozitívnych komentárov.

Neoverený – Užívateľ nemá overenú adresu, čo ale nevylučuje korektnosť  užívateľa.

 

4. Predávajúci

 

Predávajúcim sa rozumie užívateľ, ktorý ponúka tovar, alebo služby prostredníctvom Aukupro.

4.1 Predávajúci, ktorý ponúka svoj tovar, alebo služby prostredníctvom Aukupro, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k Aukupro, ako aj vo vzťahu k užívateľom - kupujúcim, že:

4.1.1 informácie o svojej osobe, ktoré poskytne prevádzkovateľovi, alebo iným užívateľom sú pravdivé, na ním uverejnenú ponuku sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike

- údaje o veci, predmete, službe, nehmotnom statku, ktoré ponúka sú pravdivé

a nezamlčuje o tovare, službe žiadne skutočnosti

- tovar, služba nie je vylúčená z obchodovania, nepochádza z trestnej činnosti a nebola nadobudnutá spôsobom, ktorá je v rozpore so zákonom

 tovar, služba a prevod práv k nemu, resp. jeho šírenie nie je trestné, či už v krajine prevádzkovateľa alebo predávajúceho

- je výlučným vlastníkom ponúkaného tovaru, služieb a má právo previesť vlastnícke právo k tovaru na tretie osoby, alebo je spôsobilý a oprávnený vykonávať ponúkané služby

- ponúkaný tovar, služba nie je zaťažený žiadnym právom tretích osôb

- ponúkaný tovar, službu po skončení predaja predá záujemcovi, ktorý naň nadobudne nárok v súlade s pravidlami predaja

- uzavrie s užívateľom obchod, pokiaľ tento získal nárok na jeho tovar/službu

4.2 Predajca – užívateľ predovšetkým nesmie:

a/ používať viac aktívnych účtov naraz za účelom vlastného obohacovania prihadzovaním na vlastných aukciách

b/ používať užívateľský účet v rozpore s touto Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami, t.j. napr. zasielať nevyžiadané správy alebo ponuky

c/ prezradiť svoje heslo iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti je Užívateľ zodpovedný za škodu, ktorá mu tým vznikla

d/ využívať akýmkoľvek spôsobom  skryté chyby v systéme aukupro.sk  a poškodzovať tým Prevádzkovateľa. Pokiaľ užívateľ zistí chybu v systéme, ktorá by mohla poškodiť systém alebo Prevádzkovateľa, je povinný tuto chybu nahlásiť administrátorovi aukupro.sk.

e/ používať v textových ponukách vulgárne, urážlivé alebo inak nevhodné výrazy alebo výrazy, ktorých použitie by bolo so všeobecnými záväznými predpismi SR. V prípade zistenia budú príspevky, ponuky vymazané – odstránené, bez nutnosti na túto skutočnosť upozorniť užívateľa

f/ používať akékoľvek automatické scripty vytvorené mimo systému aukupro.sk, ako statické, tak aj aktívne

g/ vkladať ponuky typu „Kúpim alebo Vymením“. Vložiť viac ako 6 identických aukcii

h/navádzať k predaju mimo aukupro akýmkoľvek spôsobom

i/zvyšovať konečnú cenu o sumu provízie, alebo o sumu propagácie za vystavenie ponúk, alebo výšku poštovného a tým zvyšovať náklady kupujúceho. Tieto informácie nesmie vkladať ani do popisu ponuky.

j/ ponúkať a predávať tovar, ktorého ponuka  a predaj je v rozpore s dobrými mravmi, tovar nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a všeobecne záväznými predpismi SR a tiež tovar, ktorý nespĺňa jednu či viac z týchto podmienok:

- Automobilové servisné programy /napr. EPC, ETK, ETKA, TIS, WIS/

- tovar slúžiaci k propagande a podnecovaniu k nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov

- predmety, ktoré boli navrhnuté za kultúrnu pamiatku, národnú kultúrnu pamiatku a nepodliehajú zvláštnemu režimu v zmysle zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení

- nebezpečné chemikálie a výbušniny, zbrane a strelivo, rádioaktívne a jedovaté látky ohrozujúce zdravie

- drogy, psychotropné látky alebo tzv. náhrady, cigarety a iné tabakové výrobky

- predmety s pornografickým obsahom, zvlášť ak sú na nich zachytené osoby mladšie ako 18 rokov, obsahujúce násilie alebo účasť na zvieratách, tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže

- predmety, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú práva tretích osôb (napr. právo na vlastnú podobu, práva na ochranu mena a osobnosti), vrátane práv k priemyselnému a duševnému vlastníctvu (autorské práva, ochranná známka, obchodné meno, označenie pôvodu a pod.)

- neoriginálne predmety (falzifikáty), t.j. predmety označené tak, že môžu byť pre Užívateľa - kupujúceho zavadzajúce svojím pôvodom, množstvom, kvalitou, zložením, funkčnosťou, použitím, príslušenstvom alebo zatajením iných dôležitých znakov tovaru alebo služieb, pričom ich použitie môže viesť k vystaveniu Užívateľa nebezpečenstvu

- tovar, ktorý bol ukradnutý, ktorý pochádza z trestnej činnosti alebo jeho predajom je porušený zákon a tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom, ale jeho používanie je zakázané

- ľudské alebo zvieracie orgány

- akcie, cenné papiere, podielové fondy, dlhopisy, pohľadávky, poistky alebo iné finančné produkty ponúkané ako forma investície alebo uloženia hotovosti. Výnimku tvoria len už neplatné cenne papiere určené výhradne pre zberateľské účely

- predmety alebo texty navádzajúcu k šíreniu nenávisti, rasizmu, xenofóbie

- hudba, filmy, software a ostatný tovar porušujúci autorská práva a práva s tým súvisiace

- software obsahujúci víry, trojské kone alebo iné škodlivé časti

- osobné údaje alebo zoznamy e-mailových adries

- objednávkové alebo predajné katalógy, ktoré umožňujú predaj iného tovaru s výnimkou zberateľských katalógov (t.j. takých, z ktorých sa už nedá objednať tovar)

- tabakové produkty

- CD/DVD pripojenia k časopisom/ magazínom bez týchto časopisov/ magazínov

- Diplomové, Dizertačné, Bakalárske práce a služby súvisiace s ich tvorbou

- Software s licenciou NFR.

- Multi Level Marketing (MLM)

- zvieratá, ktorých chov a predaj je zakázaný na Slovensku a vzťahujú sa na nich zvláštne opatrenia. Akékoľvek chránené rastliny, výrobky a prípravky z chránených živočíšnych druhov a rastlín a preparáty z nich

- tovar so skončenou expiráciou (kozmetika, potraviny a pod.), tiež tovar s končiacou expiráciou, prípadne je nutné uviesť dátum konca expirácie. Pri tovare, kde predajca

nepozná technický stav, alebo ponúka tovar použitý, musí byť táto skutočnosť jasne uvedená v popise s označením „Poškodené“, „Použité“

- liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky, v rozsahu obmedzení danými právnymi predpismi

 

5. Pravidla používania internetového portálu www.aukupro.sk/aukcie, kúpa, predaj, obchod/

 

5.1 Hlavným cieľom internetového portálu aukupro.sk je nájsť kupujúceho ochotného zaplatiť najvyššiu cenu za tovar ponúkaný predávajúcim v aukciách, alebo zakúpiť tovar, službu, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.2  Aukcie a ponuky sú verejné a môžu sa ich zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnené uzatvárať kúpne zmluvy s výnimkou osôb, ktorým  bola dočasne či trvale zakázaná účasť  zo strany prevádzkovateľa.

5.3 Zapojiť sa do aukcie nesmie byť osoba, užívateľ , predajca a iná osoba poverená predajcom za účelom vydražiť tovar, službu pre predajcu, alebo za účelom fiktívneho prihadzovania a tým navýšovanie ceny ponúkaného tovaru a služieb.

5.4 V prípade nedodržania podmienok v zmysle bodov 4.1 a 4.2 týchto Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený prebiehajúcu aukciu zrušiť.

5.5 Ponuky a aukcie na aukupro.sk sú špecifikované predávajúcim, ktorí uvedú presné označenie predmetu, prípadne i jeho príslušenstva, určia cenu a dobu /lehotu, čas/ trvania ponuky a zaradia ponuku do správnej kategórie.

V prípade zlého zaradenie predmetu ponuky do kategórie má prevádzkovateľ takúto ponuku právo presunúť do správnej kategórie.

V prípade aukcii minimálna vyvolávacia cena tovaru nesmie predstavovať menej ako

1 euro cent. Ponuky v aukciách získa – vydraží ten Užívateľ, ktorý počas stanovenej doby trvania aukcie ponúkne najvyššiu cenu a splní prípadne ďalšie podmienky uvedené v návrhu.

Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za to, že predmet, alebo služba v jeho ponuke spĺňa právne i kvalitatívne predpoklady a že údaje uvedené o ňom sú pravdivé.

5.6 Prihodenie v aukciách je záväzné. V prípade omylu zašle užívateľ neodkladne prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie prihodenia prostredníctvom formulára. O konečnom

zrušení prihodenia rozhodne potvrdeným súhlasom predávajúci.

5.7 V prípade, že kupujúci a predajca sa dohodnú na zrušení najvyššieho prihodenia, stáva sa automaticky najvyšší prihadzujúci užívateľ, ktorý mal pred zrušením prihodenia druhu najvyššiu ponuku.

5.8 Právo na kúpu vzniká tomu užívateľovi, ktorý uskutočnil najvyššiu ponuku, na základe ktorej mu bolo toto právo dané v zmysle týchto Obchodných podmienok. Toto právo vzniká

okamihom ukončenia aukcie. Kupujúci, ktorý v aukcii prihodil najvyššiu cenu, alebo zakúpil tovar, či službu formou Kúp teraz sa stáva Výhercom a vzniká mu povinnosť od predávajúceho tovar, službu odkúpiť za dohodnutých a vopred stanovených podmienok.

Predávajúci je povinný víťazovi tovar za vydraženú cenu predať. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar skôr, ako je zaplatená kúpna cena v prípade ak neboli v ponuke zvolené aj iné alternatívy platby.

5.9 Po skončení ponuky sú obe strany informované e-mailom o výsledku, v ktorom sú informácie potrebné k ich identifikácií a uzatvorení transakcie medzi nimi.

5.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke pravo okamihom predania tovaru. S prechodnom vlastníckeho pravá k predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho aj práva a povinnosti spojené s vlastníctvom predmetu kúpy.

5.11 Predávajúci môže ponúkať tovar za presne definovanú cenu tak, že jej urči vyvolávaciu cenu, alebo cenu označenú „Kúp teraz“. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená s tým užívateľom, ktorý ako prvý prijme návrh „Kúp teraz“,    bez ohľadu na inak určenú dobu trvania aukcie pre konkrétnu ponuku. Prijatím návrhu označeného „Kúp teraz“ Užívateľom ponuka automaticky končí. Predávajúci a Vydražiteľ /Kupca/ sú zaviazaní sa kontaktovať najneskôr do 7 dní od skončenia ponuky t.j. od času označenia, zaslania návrhu „Kúp teraz“ a tým aj vzniku kúpnej zmluvy. V prípade ak kupujúci nekontaktuje predávajúceho do 7 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy, je Predávajúci opravený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Primerane sa použijú ustanovenie Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

5.12 Užívateľ si môže použiť aj formu draženia: „automatické prihadzovanie“, ktoré mu umožňuje zadať maximálnu čiastku, ktorú je ochotný za predmet zaplatiť a systém bude za neho v jeho neprítomnosti automaticky prihadzovať, a to tak, aby prihodenia boli čo najmenšie / Výška min. prihodenia sa mení, rastúcou cenou predmetu dražby / ale pritom stále vyššie než ponuky ostatných užívateľov. Ak cena maximálnej čiastky dosiahne maximálnu sumu zvolenú užívateľom, bude užívateľ ihneď na túto skutočnosť upozornení prevádzkovateľom formou e-mailu.

5.13 Aukcie portálu www.aukupro.sknie sú dražbou v zmysle zákona číslo 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.

5.14

 

6. Ochrana údajov

 

6.1 Chránime Vaše súkromie: zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred ich zneužitím.

Z dôvodu diskrétnosti a ochrany údajov vystupujú užívatelia na aukupro.sk pod svojím nickom, ktorý si vyberú v procese registrácie.

Prevádzkovateľ portálu si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Informácie o Vás zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby pre Vás. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné. Aukupro.sk  nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa zakúpeného tovaru, či služieb (informácia o mene a adrese dodania, tel. kontakt a e-mail).

Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním portálu budú spracovávané automatickým systémom.

6.2 Aukupro.sk prehlasuje:

údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania portálu.

6.3 Užívateľ prehlasuje, že:

a) "Registráciou na internetovom portáli www.aukupro.sk dávam súhlas prevádzkovateľovi servera na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, adresa, e-mail, telefonický kontakt, za účelom využívania služieb tohto portálu."

b) je plne spôsobilý na právne úkony

d) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní portálu

e) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

f) jeho úkony pri používaní portálu aukupro.sk sú považované za vykonané slobodne a vážne

g) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s firmou aukupro.sk a ostatnými užívateľmi.

h) súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely a že je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odňať.

 

8. Autorské práva

 

8.1 Portál aukupro.sk je určený len pre potrebu registrovaných užívateľov. Je zakázané jeho ďalšie šírenie, či kopírovanie obsahu, alebo akejkoľvek časti, elektronickou, písomnou či ústnou formou bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Je zakázané kopírovanie, alebo spracovanie obsahu internetového systému do akéhokoľvek dokumentu.

Zakázaný je akýkoľvek zásah do technického alebo obsahového charakteru internetového portálu.

8.2 Všetky názvy, logá a obchodné značky uvedené na týchto stránkach môžu byť vlastníctvom majiteľov. Predajca, ktorý predáva falzifikáty, sa môže vystaviť možnosti trestného stíhania danými spoločnosťami - majiteľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za zneužitie ochranných známok.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1 Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto všeobecné obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto, kde sa nachádza užívateľ, alebo jeho štátnu príslušnosť.

Na riešenie prípadných sporov, je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

9.2 Obchodné podmienky môžu byť priebežne upravované či inak pozmeňované bez predchádzajúceho upozornenia a je v záujme užívateľa priebežne sledovať tieto podmienky.

Užívateľ má právo zrušiť kedykoľvek registráciu.

Ak užívateľ využíva portál aj po úprave Obchodných podmienok, má sa za to, že so zmenami súhlasí.

Prevádzkovateľ bude podľa možnosti užívateľov informovať o zmenách cez e-mail.

 

11. Účinnosť

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.01.2013

 

V Žiline dňa  01. 01. 2013

 

12. Dátum poslednej zmeny

17 .04. 2013

 

 

0.00
Vážení priatelia,oznamujem Vám že od dnešného dňa nebude fungovať automatické zverejňovanie inzerátov. Musíte to robiť sami. Je to z dôvodu vážnej choroby kedy nebudem ako administrátor dostupný tri mesiace. Všetkým sa ospravedlňujem.