neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Zakázaný tovar

Zakázaný tovar

- automobilové servisné programy /napr. EPC, ETK, ETKA, TIS, WIS/

- tovar slúžiaci k propagande a podnecovaniu k nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov

- predmety, ktoré boli navrhnuté za kultúrnu pamiatku, národnú kultúrnu pamiatku a nepodliehajú zvláštnemu režimu v zmysle zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení

- nebezpečné chemikálie a výbušniny, zbrane a strelivo, rádioaktívne a jedovaté látky ohrozujúce zdravie

- drogy, psychotropné látky alebo tzv. náhrady, cigarety a iné tabakové výrobky

- predmety s pornografickým obsahom, zvlášť ak sú na nich zachytené osoby mladšie ako 18 rokov, obsahujúce násilie alebo účasť na zvieratách, tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže

- predmety, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú práva tretích osôb (napr. právo na vlastnú podobu, práva na ochranu mena a osobnosti), vrátane práv k priemyselnému a duševnému vlastníctvu (autorské práva, ochranná známka, obchodné meno, označenie pôvodu a pod.)

- neoriginálne predmety (falzifikáty), t.j. predmety označené tak, že môžu byť pre Užívateľa - kupujúceho zavadzajúce svojím pôvodom, množstvom, kvalitou, zložením, funkčnosťou, použitím, príslušenstvom alebo zatajením iných dôležitých znakov tovaru alebo služieb, pričom ich použitie môže viesť k vystaveniu Užívateľa nebezpečenstvu

- tovar, ktorý bol ukradnutý, ktorý pochádza z trestnej činnosti alebo jeho predajom je porušený zákon a tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom, ale jeho používanie je zakázané

- ľudské alebo zvieracie orgány

- akcie, cenné papiere, podielové fondy, dlhopisy, pohľadávky, poistky alebo iné finančné produkty ponúkané ako forma investície alebo uloženia hotovosti. Výnimku tvoria len už neplatné cenne papiere určené výhradne pre zberateľské účely

- predmety alebo texty navádzajúcu k šíreniu nenávisti, rasizmu, xenofóbie

- hudba, filmy, software a ostatný tovar porušujúci autorská práva a práva s tým súvisiace

- software obsahujúci víry, trojské kone alebo iné škodlivé časti

- osobné údaje alebo zoznamy e-mailových adries

- objednávkové alebo predajné katalógy, ktoré umožňujú predaj iného tovaru s výnimkou zberateľských katalógov (t.j. takých, z ktorých sa už nedá objednať tovar)

- tabakové produkty

- CD/DVD pripojenia k časopisom/ magazínom bez týchto časopisov/ magazínov

- Diplomové, Dizertačné, Bakalárske práce a služby súvisiace s ich tvorbou

- software s licenciou NFR.

- Multi Level Marketing (MLM)

- zvieratá, ktorých chov a predaj je zakázaný na Slovensku a vzťahujú sa na nich zvláštne opatrenia. Akékoľvek chránené rastliny, výrobky a prípravky z chránených živočíšnych druhov a rastlín a preparáty z nich

- tovar so skončenou expiráciou (kozmetika, potraviny a pod.), tiež tovar s končiacou expiráciou, prípadne je nutné uviesť dátum konca expirácie. Pri tovare, kde predajca

nepozná technický stav, alebo ponúka tovar použitý, musí byť táto skutočnosť jasne uvedená v popise s označením „Poškodené“, „Použité“

- liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky, v rozsahu obmedzení danými právnymi predpismi

0.00